Artikel 1 Definities

ln deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: de groothandel: Horeca Occasion Center 8.V., alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen. afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee de groothandel een overeenkomst is aangegaan tot levering van goederen en/of diensten. overeenkomst: de overeenkomst die tussen de groothandel en de afnemer ontstaat door expliciete aanvaarding door de groothandel van aanbiedingen en/of orders.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen afnemer en de groothandel en de aan haar gelieerde ondernemingen gesloten overeenkomsten Algemene voorwaarden van contractspartijen en of derden zijn slechts van toepassing indien dat door de groothandel uitdrukkelijk is aanvaard en schriftelijk bevestigd. Op afwijkende en/of
aanvullende bedingen kan door de afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door de groothandel uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. De afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en de groothandel.

Artikel 3 Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 4 Producten

lnformatie met betrekking tot samenstelling, kwaliteit en eigenschappen van de door de groothandel geleverde producten geschiedt naar beste weten van de groothandel. De groothandel hanteert een garantie periode van 6 weken bovenop de aangeboden garantie periode van de fabrikant. De groothandel heeft te allen tijde het recht om te bepalen dat daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komen de producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 5 De overeenkomst

De overeenkomst bindt de groothandel pas na uitdrukkelijke aanvaarding. Elke overeenkomst met de groothandel wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer op grond van door de groothandel in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt. De groothandel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. ln een dergelijk geval zal de groothandel niet schadeplichtig zijn jegens afnemer

Artikel 6 Priizen

De opgegeven prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen,af magazijn exclusief BTW. De groothandel is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst kostprijsverhogende elementen voordoen.

Onder kostprijsverhogende elementen worden in ieder geval verstaan door leveranciers van de groothandel berekende prijsstijgingen, verhoging van lonen, sociale lasten, belastingen of andere heffingen. lndien de groothandel op grond van het gestelde in het voorgaande lid overgaat tot verhoging van de prijs is de afnemer gerechtigd de opdracht te annuleren mits hij dat onmiddellijk nadat hij heeft kennisgenomen van de prijsverhoging schriftelijk kenbaar maakt aan de groothandel, en tegen vergoeding van de door de groothandel gemaakte directe kosten. Voor hetgeen in het kader van de geannuleerde opdracht is geleverd blijft afnemer de oorspronkelijk overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 7 Levering

Levering vindt plaats af-magazijn van de groothandel, tenzij een andere vorm van levering is overeengekomen. Het risico van de goederen gaat over op de afnemer op het moment dat er een overeenkomst omtrent de levering is bereikt. Groothandel bied de mogelijkheid om tegen betaling, de goederen te installeren en instructies te geven aan afnemer. lndien een levering-in-magazijn
overeengekomen wordt, geldt de mededeling dat de door de afnemer gekochte goederen geleed voor vervoer gereed zijn als levering.

Indien de afnemer de goederen niet binnen twee dagen heeft afgehaald aan het door groothandel opgegeven adres, is de groothandel gerechtigd de kosten voor opslag van de goederen bij de afnemer in rekening te brengen. Indien een gedeelte van de opdracht gereed is kan de groothandel naar keuze overgaan tot levering daarvan of wachten tot de gehele order compleet is.

Artikel 8 Emballage

Emballage wordt door de groothandel tegen de kostprijs aan de afnemer in rekening gebracht. Voor op kosten van de afnemer aan de groothandel geretourneerde emballage ontvangt afnemer een creditfactuur gelijk aan de in rekening gebrachte kostprijs, tenzij de terug ontvangen emballage in minder goede staat verkeert dan waarin deze aan afnemer werd geleverd, in welk geval een in redelijkheid vast te stellen lager bedrag wordt gecrediteerd. Uitsluitend door de groothandel geleverdè emballage kan geretoumeerd worden.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

De groothandel behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde goederen totdat al haar vorderingen op afnemer tezake van de door de groothandel ingevolge de betreffende overeenkomst aan afnemer geleverde goederen volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot vorderingen terzake van tekortschieten van de kant van afnemers in de nakoming van de betreffende overeenkomst. De groothandel is gerechtigd om wanneer afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn in het voorgaande lid bedoelde verplichtingen, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde doch bij afnemer aanwezige goederen terstond
en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. lndien de groothandel gebruik maakt van haar recht tot terugneming wordt de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden onverminderd het recht van de groothandel op vergoeding van schade en kosten. Indien de afnemer nog onder het eigendomsvoorbehoud van de groothandel vallende
goederen aan derden heeft verkocht en geleverd, dan treedt de vordering van de afnemer op de derde in de plaats van de eigendom en wordt die vordering geacht door de afnemer op voorhand aan de groothandel te zijn gecedeerd. De afnemer is verplicht om aan de derde van deze cessie mededeling te doen

Artikel 10 Aansprakelijkheid

De groothandel is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, welke voor afnemer mochten ontstaan als gevolg van daden of nalatigheden van de groothandel, van personen in dienst van de groothandel of door de groothandel ingeschakelde derden, tenzij sprake is van grove schuld. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade is steeds uitgesloten. De aansprakelijkheid van de groothandel blijft in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de geleverde goederen waarop de
aansprakelijkheidsstelling betrekking heeft. lndien de groothandel terzake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met afnemer c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld is afnemer gehouden haar ter zake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan die derde moet voldoen.

Artikel 11 Betaling

Afnemer dient een aanbetaling van 50% te doen bij bestelling. Afnemer dient de resterende 50% bij levering te voltooien. De groothandel is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gerechtigd de afnemer te verplichten om zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de groothandel te betalen bedragen. In geval van niet tijdige betaling is de afnemer vanaf de vervaldag van de facturen een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2% over het factuurbedrag.
In geval van niet tijdige betaling is de afnemer naast het verschuldigde bedrag en de daarover te betalen rente gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 75,=. De door afnemer gedane betalingen worden eerst verrekend met eventueel
verschuldigde rente en kosten en vervolgens met opeisbare facturen die het langst openstaan. Eventuele offertes die de groothandel verstrekt zijn vrijblijvend.

Artikel 12 Slotbepaling

lndien één of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen, welke nietig zijn dan wel niet rechtsgeldig worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, die doel en
strekking van de nietige of vernietigbare bepaling zoveel mogelijk benaderen.

Welkom in de nieuwe keuken van Italindo!

Jazeker, de website is volledig vernieuwd. Kan jij daarom zo snel niet het product vinden dat je zoekt? Stuur ons een bericht dan wijzen we je persoonlijk zo snel mogelijk in de juiste richting. Natuurlijk mag je ons ook gewoon even laten weten wat je van de website vindt.

Neem contact met ons op!

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke cookiediensten.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

Om deze website te gebruiken, gebruiken we de volgende technisch vereiste cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Omwille van de prestaties gebruiken we Cloudflare als een CDN-netwerk. Hiermee wordt een cookie "__cfduid" opgeslagen om beveiligingsinstellingen per client toe te passen. Deze cookie is strikt noodzakelijk voor de beveiligingsfuncties van Cloudflare en kan niet worden uitgeschakeld.
  • __cfduid

We gebruiken WooCommerce als winkelsysteem. Voor winkelwagen- en orderverwerking worden 2 cookies opgeslagen. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet worden uitgeschakeld.
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

Decline all Services
Accept all Services

Hoofdmenu